Biz hakda

—— KOMPANI PRA PROFILI

Jieyang Jianxin Micro Motor Co., Ltd.

“Jianxin Micro Motor Co., Ltd.” 2001-nji ýylda esaslandyryldy. Hytaýyň Guangdong şäheriniň Jieyang şäherinde ýerleşýär.DC motorynyň professional öndürijisi.Döredileli bäri elmydama bazara gönükdirilen boluň;Esasy setir hökmünde hil;Ylmy we tehnologiýany gollanma hökmünde alyň.

Müşderileriň we bazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin zawod öňdebaryjy önümçilik enjamlaryny hödürledi, işgärleriň hilini we başarnyklaryny yzygiderli ýokarlandyrmak üçin zehinleri hakyna tutdy, kärdeşleri we müşderileri tarapyndan ykrar edilen yzygiderli gözleg we täzelik.Kompaniýanyň önümçilik ussahanasy 4000 inedördül metr, 120 önümçilik işgäri, 10 in engineeringener gözleg we ösüş işgärleri, ýüzlerçe ösen önümçilik enjamlaryny synag gurallary.Kompaniýanyň her ýylda önümçilik kuwwaty 60 million birlik bolan 100-den gowrak görnüşli hereketlendiriji öndürýän önümleriň doly görnüşi bar.Şeýle hem, täze müşderileriň sargytlaryny kanagatlandyrmak üçin önümçiligi her ýyl 20% giňeltmegi meýilleşdirýäris.Önümçilik prosesinde, öwrenmegi we öňe gidişligi dowam etdirýäris, müşderiniň maslahatyny diňleýäris we prosesi yzygiderli gowulaşdyrýarys we ösen enjamlary köpeldýäris, motoryň hilini we çykarylyşyny netijeli ýokarlandyrýarys.

Döredildi
Okuw meýdany
Million birlik
Ualyllyk önümçilik kuwwaty
+
Önümçilik we gözleg işgärleri

Highokary hilli hereketlendirijilerimiz bütin dünýäde gowy satylýar we müşderilerimiz önümlerimizden we çözgütlerimizden gaty kanagatlanýarlar.Mikro DC hereketlendirijilerimiz her dürli elektrik oýnawaçlarynda, massaageslarda, durmuş enjamlarynda, awtoulag böleklerinde, elektrik gurallarynda we beýleki önümlerde giňden ulanylýar.Müşderileriň önümiň öndürijiligi has görnükli bolar ýaly, elektrik çözgütlerini düzmek üçin diňe bir müşderileriň täze önüm gözlegleri we ösüşi bilen hyzmatdaşlyk etmeýäris.Mundan başga-da, müşderilerimiz üçin satuwdan soň uzak möhletli we durnukly hyzmat edýäris, müşderileriň soraglara jogap bermegi üçin 24 sagat onlaýn hyzmat edýäris, hyzmat işgärlerimiz satuwdan soňky meselelere jogap bermek we çözmek üçin hünärmen bolarlar.

Biziň maksadymyz müşderä gönükdirilen, müşderiniň islegini wezipe hökmünde ýerine ýetirmek, her motory çynlakaý ýerine ýetirmek.Mikro motor pudagynyň soňky tendensiýalaryna üns beriň, täze önümleri işjeň ösdüriň, müşderilere takyk çözgütler hödürläň, ajaýyp önümler döretmek üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlyk ediň.Bize ynanyň, jianxine ynanyň, talaplaryňyzy bize aýdyň, galanlaryny ýerine ýetireris!