Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Haýsy hereketlendirijileri berip bilersiňiz?

J: Häzirlikçe, esasan, magnitli çotgaly mikro disk hereketlendirijilerini (mikro dc motor / yrgyldy motor / ýadrosyz hereketlendiriji we kiçi dişli hereketlendirijiler) üpjün edýäris.

S: Adaty tertip üçin esasy wagt näçe?

J: Sargytlar üçin adaty gurşun wagty 35-40 gün, bu wagt dürli model, döwür we mukdar boýunça has gysga ýa-da has uzyn bolup biler.

S: Maňa baha sanawyny iberip bilersiňizmi?

J: Motorymyzyň hemmesi üçin naprýatageeniýe, tizlik, tok, ses we şar ýaly dürli parametrlere görä düzülendir. Bahasy sargyt mukdaryna görä üýtgeýär. Şonuň üçin bahalaryň sanawyny bermek bize kyn. Jikme-jik zerurlyklaryňyzy we ýyllyk sanlaryňyzy paýlaşyp bilseňiz, hödürläp biljek zatlarymyzy göreris.

S: Birnäçe nusga alyp bilerinmi?

J: baglydyr.Şahsy ulanmak ýa-da çalyşmak üçin diňe birnäçe nusga bar bolsa, üpjün etmegimiz kyn bolar öýdüp gorkýaryn, sebäbi hereketlendirijilerimiziň hemmesi adatydyr we başga zerurlyklar ýok bolsa aksiýa ýok.Diňe resmi sargytdan öň synag synaglary we MOQ, bahalar we beýleki şertler kabul ederlikli bolsa, nusgalary bermek isleýäris.