• Low Noise N20 DC Mini Gear Motor 5V

    Pes sesli N20 DC Mini dişli motor 5V

    Öndürýän N20 dişli hereketlendirijimiz, ýokary takyklykly metal dişli guty bilen geýilýär.N20 hereketlendirijisiniň göwrümi birneme kiçi, göwrümi bary-ýogy 15mm * 12mm * 10mm.Şeýle-de bolsa, hereketlendirijini pes ses eşidip, netijeli işlemek üçin ýokary hilli dişli gutynyň ýokary tizligini peseltmek gatnaşygy bolan motory berýäris.N20 dişli hereketlendirijimiz kiçi göwrümli, uly torkly, pes sesli we açyk öndürijilikli artykmaçlyklara eýedir.Motor elektron gulplarda, 3D çap ruçkalarynda, kameralarda, robotlarda we beýleki güýç gurallarynda we kiçi durmuş enjamlarynda giňden ulanylýar.Dürli müşderileriň önümleri üçin, müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin motor parametrleriniň aýratynlyklaryny sazlap bileris.

    Kompaniýamyz köp ýyllap mikro hereketlendirijiler öndürmekde ýöriteleşýär.Bu görnüşli hereketlendirijini öndürmek üçin çylşyrymly enjamlarymyz we kämillik tehnologiýamyz bar.Şeýle hem ýokary hilli materiallary ulanýarys.Bu N20 dişli hereketlendirijiniň ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigine ynanýaryn.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

    Pes sesli N20 DC Mini dişli motor 5V