• FA130 micro DC motor, a large supply of high quality FA130 toy motor

  FA130 mikro DC hereketlendirijisi, ýokary hilli FA130 oýunjak hereketlendirijisiniň uly üpjünçiligi

  FA130 hereketlendirijisi iň adaty hereketlendirijilerden biridir.Motoryň bu görnüşi, çagalaryň elektrik oýnawaçlary, okuwçylaryň fizika synag gurallary, göçme kiçi janköýerler we beýleki ownuk durmuş enjamlary ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýar.FA130 bedeniniň ululygy 25mm * 20mm * 15mm.Motoryň göwrümi ortaça, hereketlendirijiniň iň ýokary momenti 100g-den ýokary bolup biler.Cm, şonuň üçin giňden ulanylyp bilner.Motoryň rotory, hereketlendirijiniň netijeli we rahat işlemegini üpjün etmek üçin hereketlendirijiniň statorynyň ýokary öndürijilikli magnitli ýokary hilli mis simden ýasalýar.Yzky gapak üçin uglerod çotgasynyň we metal çotganyň dürli görnüşleri bar.Dürli müşderi önümleri üçin FA130 müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Motoryň hilini we çykarylyşyny üpjün etmek üçin önümçilik üçin ösen enjamlary we ýetişen prosesi ulanýarys.

  Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  FA130 mikro DC hereketlendirijisi, ýokary hilli FA130 oýunjak hereketlendirijisiniň uly üpjünçiligi

 • Permanent Magnet DC Motor 12v FC 280 For Cars

  Maşynlar üçin hemişelik Magnet DC Motor 12v FC 280

  Örän durnukly we hemişelik magnit DC hereketlendirijisi bolan F280 hereketlendirijisini ýasaýarys.Motoryň ajaýyp durnuklylygy sebäpli, her dürli elektrik oýnawaçlarynda we güýç gurallarynda giňden ulanylmakdan başga-da, motor awtoulag böleklerinde hem giňden ulanylýar.Awtoulag pudagynda awtoulag bölekleri üçin gaty berk talaplar we motor durnuklylygy üçin ýokary talaplar bar.Bu F280 hereketlendirijisini öndürmek üçin ösen enjamlary, kämillik tehnologiýasyny we ýokary hilli materiallary ulanýarys, şonuň üçin hereketlendiriji awtoulagyň merkezi dolandyryş gapysynyň gulpunda we beýleki garnituralarynda durnukly hereket edip biler.F280 motorynyň ululygy 30,6mm * 24.2mm * 18.3mm.Dürli önümleri kanagatlandyrmak üçin hereketlendirijiniň arka gapagy dürli önüm talaplaryna laýyk gelýän dürli görnüşleri döretdi.

  Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  Maşynlar üçin hemişelik Magnet DC Motor 12v FC 280

 • 7.4V FF050 Mini DC Motor For Shaver by Motor Factory

  Motor zawody tarapyndan gyrkyjy üçin 7.4V FF050 Mini DC motor

  FF050 hereketlendirijisi ýokary takyk hereketlendiriji.Pes ses bilen işlemek üçin hereketlendiriji ýokary takyk ýagly we gymmat bahaly metal çotgany kabul edýär.Motoryň ajaýyp dymmak täsiri motory gyrkymlarda, gözellik elektrik gurallarynda we ulular önümlerinde giňden ulanýar.Bu önümler pes sesli motor işini talap edýär, FF050 bu önümleriň talaplaryny kanagatlandyryp biler.Durnukly we asuda uzak ömrüň işlemegi FF050 motorynyň iň uly häsiýetidir.Bedeniň ululygy 26,9mm * 15.5mm * 12.0mm.FF050 DC hereketlendirijisiniň umumy naprýa .eniýesi 3,7V, 5V, 7.4V.Müşderileriň önümleriniň önüm talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli aýratynlyklara we öndürijilik talaplaryna görä motor parametrlerini sazlap bilerin.

  Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  7.4V FF050 Mini DC hereketlendirijisi bilen gyrkyjy üçin hereketlendiriji

 • FF180 9 volt brushed dc electric toy motor

  FF180 9 wolt çotga dc elektrik oýnawaç motory

  FF180 motorynyň ululygy 32.1mm * 20,4mm * 15,4mm.Adaty hereketlendiriji naprýa .eniýe diapazony 3-12V.Müşderileriň dürli önümleri üçin köp sanly motor prosessini taýýarladyk.Yzky gapak materiallary metal we plastmassa, yzky gapak çotgalary gymmat bahaly metal çotgalar we uglerod çotgalarydyr.Ajaýyp we üýtgäp bilýän hereketlendirijiniň hereketlendirijisi, hereketlendirijini razor, elektrik diş çotgasy, oýunjak ýaragy we beýleki ownuk durmuş enjamlary we elektrik oýnawaçlary ýaly dürli önümlerde ulanmaga mümkinçilik berýär.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin FF180 motorynyň aýratynlyklaryny çeýe üýtgedip bileris.

  Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  FF180 9 wolt çotga dc elektrik oýnawaç motory

 • RS-365/360 Water Pump 24v Dc Motor

  RS-365/360 Suw nasosy 24v Dc motor

  Öndürýän RS-360/365, elektrik gurallary üçin iň köp ýaýran hereketlendiriji.Motoryň göwrümi 32,6mm * 27,8mm.12V, 24V, 36V hereketlendirijiniň köplenç ulanylýan naprýa .eniýesidir.Motoryň mis simi, ýokary tizlikde, ýokary ýükde we ýokary temperaturada hereketlendirijiniň oňat işlemegini üpjün etmek üçin ýokary temperaturaly kebşirleýiş prosesini ulanýar.Şeýle hem hereketlendiriji ýokary öndürijilikli magnit we uglerod kristalyny ulanýar, temperaturanyň ýokarlanmagynda hereketlendirijiniň işleýşi gaty çalt bolmaz.Ajaýyp öndürijiligi sebäpli hereketlendiriji suw nasoslarynda, howa nasoslarynda, göçme tozan sorujylarda, süpürijilerde we beýleki elektrik gurallarynda we kiçi durmuş enjamlarynda giňden ulanylýar.Dürli önümler üçin rS-360/365 dürli önüm talaplaryna laýyk gelýän aýratynlyklary sazlap biler.

  Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  RS-365/360 Suw nasosy 24v Dc motor

 • RS-370 Air Pump 6v Small Dc Motor

  RS-370 Howa nasosy 6v kiçi Dc motor

  R370 hereketlendirijisi, kiçijik DC hereketlendirijisiniň gaty giň gerimidir.Dürli önümler üçin amatly bolmak üçin R370 hereketlendirijisi dürli amallary ösdürdi, dürli materiallar üçin enjamlar hereketlendirijini dürli önümler üçin has amatly edip biler.Mysal üçin, hereketlendirijini sfigmomanometrde, ventilyatorda we beýleki lukmançylyk gurallarynda ulanmak zerurlygy ýüze çykanda, hereketlendirijiniň sessiz täsirini üpjün etmek üçin hereketlendiriji metal çotga möhürleýji örtükden we rezin magnitden ýasalar.Motor oýnawaç ýaraglarynda we beýleki güýç gurallarynda ulanylmaly bolanda, hereketlendiriji ýokary tork we durnukly çykmagy üpjün etmek üçin uglerod çotgalaryny we ýokary öndürijilikli magnitleri ulanýar.Motoryň göwrümi 20,8mm * 24,4mm.Bu ululyk köp elektronika laýyk gelýär.Motoryň umumy naprýa .eniýesi 5V, 6V, 7.4V, 12V.Müşderileriň önümleriniň önüm talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli aýratynlyklara we öndürijilik talaplaryna görä motor parametrlerini sazlap bilerin.

  Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  RS-370 Howa nasosy 6v kiçi Dc motor

 • RS770 High torque 48v electric motor Suitable for home appliance

  RS770 torokary tork 48v elektrik hereketlendirijisi Öý enjamlary üçin amatly

  RK770 uly elektrik hereketlendirijisidir.Motoryň ululygy 67.0mm * 42.5mm.Motoryň umumy naprýa .eniýesi 36V we 48V. RK770 hereketlendirijisinde uly göwrüm we ýokary tork bar.Motor janköýerlerde, gazon otlaýjylarda, gyjyndyryjylarda, burawlarda we beýleki elektrik gurallarynda we kiçi durmuş enjamlarynda giňden ulanylýar.Dürli önüm talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, 770 esasynda 7712,7512-den gowrak modeli taýýarladyk.

  Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  RS770 torokary tork 48v elektrik hereketlendirijisi Öý enjamlary üçin amatly