Awtoulag pudagynyň bazar ululygy nähili uludyr

Dünýäde awtoulag önümleriniň ösüşi elmydama senagat tehnologiýasynyň ösüşine eýerdi.Awtoulag önümleriniň ösüş prosesini takmynan aşakdaky ösüş etaplaryna bölmek bolar: 1834-nji ýylda Germaniýanyň obiakobi ilkinji motor öndürdi, awtoulag pudagy peýda bolup başlady;1870-nji ýylda Belgiýaly inerener Gram DC generatoryny oýlap tapdy, dc motory giňden ulanylyp başlandy;XIX asyryň ahyrynda üýtgeýän tok peýda boldy, soňra bolsa senagatda üýtgeýän tok hereketi kem-kemden giňden ulanylýar;1970-nji ýyllarda köp sanly elektron enjamy bardy;MAC kompaniýasy amaly hemişelik magnit çotgasyz DC hereketlendiriji we hereketlendiriji ulgamyny öňe sürdi, motor pudagy täze görnüşlerde ýüze çykdy, 21-nji asyrdan soň awtoulag bazarynda 6000-den gowrak mikromotor bar;Ösen ýurtlaryň önümçilik bazasy kem-kemden ösýän ýurtlara geçýär.

veer-146231293

Efficiencyokary netijelilik we energiýa tygşytlaýyş syýasaty global senagat hereketlendirijileriniň çalt ösmegine kömek edýär

Motor häzirki zaman dünýäsinde giňden ulanylýar we hereketiň nirede bolsa-da motorynyň bolup biljekdigini aýtmak bolar.ZION Market Research-iň maglumatlaryna görä, 2019-njy ýylda dünýädäki senagat motor bazarynyň göwrümi 118,4 milliard dollar boldy.2020-nji ýylda global energiýa sarp edilişiniň fonunda Europeanewropa Bileleşigi, Fransiýa, Germaniýa we beýleki ýurtlar we sebitler global senagat awtoulag pudagynyň ösüşini çaltlaşdyrmak üçin netijeli we energiýa tygşytlaýyş syýasatlaryny durmuşa geçirer.Deslapky çaklamalara görä, 2020-nji ýylda dünýädäki senagat awtoulag bazary 149,4 milliard dollar bolar diýlip çaklanylýar

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Hytaý, Europeewropa awtoulag senagatynyň bazary uly

Dünýä awtoulag bazarynyň masştablaýyn bölünişigi nukdaýnazaryndan Hytaý awtoulag öndürýän sebit, Europeewropada we Amerikada ösen ýurtlar motor tehnologiýasy gözleg we ösüş sebitidir.Mikro motory alalyň, Hytaý dünýäde iň uly mikro motor öndüriji, Japanaponiýa, Germaniýa, ABŞ mikro motor gözlegleriniň we ösüşiniň öňdebaryjy güýji, dünýäniň ýokary derejeli, takyklygy, täze mikro motor tehnologiýasyna gözegçilik edýär.Bazaryň paýy boýunça Hytaýyň awtoulag pudagynyň ululygyna we dünýäniň awtoulag pudagynyň umumy ululygyna görä Hytaýyň awtoulag pudagy degişlilikde 30%, ABŞ we Europeanewropa Bileleşigi degişlilikde 27% we 20%.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Hytaý, Europeewropa awtoulag senagatynyň bazary uly

Häzirki wagtda dünýäde iň gowy 10 wekilçilikli awtoulag kompaniýasy “Siemens”, “Toshiba”, “ABB Group”, “Nippon Electric” korporasiýasy, “Rockwell Automation”, “AMETEK”, “Regal Beloit”, “Tron Group”, “Franklin Electric” we “Allied Motion” esasan Europeewropada, ABŞ-da we Japanaponiýada ýerleşýär.

Akylly, energiýa tygşytlaýjy özgerişlere global awtoulag pudagynyň geljegi

Awtoulag pudagy dünýäde önümçilik we önümçilik prosesiniň doly awtomatlaşdyrylmagyna düşünmedi we henizem ýarym zähmet talap edýän pudak bolan egrem-bugram işlerinde el bilen maşyny birleşdirmegiň usulyna mätäç.Şol bir wagtyň özünde, umumy pes woltly hereketlendiriji tehnologiýasy birneme kämillik ýaşyna ýeten hem bolsa, ýokary güýçli ýokary woltly hereketlendirijide, ýörite daşky gurşaw hereketlendirijisinde, aşa täsirli hereketlendirijide we beýleki ugurlarda henizem tehniki çäkler bar.


Iş wagty: Mart-22-2022