Hemişelik magnit hereketlendirijisi motor pudagynyň ösüşi we bazar tendensiýasy, hemişelik magnit hereketlendirijisiniň derňewiniň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Hytaý howa gysyjy senagatynyň professional media hyzmat platformasy

Kompressor magazineurnaly kompressor ulgamy bilen sinhron ýagdaýda çykdy

Ösen ýurtlar ýokary derejeli bazarda agdyklyk edýär

Dünýä ykdysadyýetinde maglumat tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen ýurtlar senagat awtomatizasiýasynyň, ofis awtomatlaşdyrylyşynyň, maşgalany döwrebaplaşdyrmagyň, oba hojalygyny döwrebaplaşdyrmagyň we harby ýaraglary we enjamlary döwrebaplaşdyrmagyň tehnologiki we meşhurlyk tapgyryna gadam basdy.Bu tehnologiýalarda we ulgamlarda möhüm esasy komponent hökmünde hemişelik magnit motoryna bolan isleg artýar, bazar meýdançasy ýylsaýyn giňelýär we ösüş depgini gowy.

Global hemişelik magnitli motor senagatynyň üznüksiz ösmeginde Japanaponiýa, Germaniýa, ABŞ, Angliýa, Şweýsariýa, Şwesiýa we beýleki ýurtlarda onlarça ýyllyk magnitli motor öndürmek tejribesi we esasy tehnologiýasy bilen meşhur marka kompaniýalary, köpüsine gözegçilik edýärler. ýokary derejeli, takyklyk, täze hemişelik magnit motor tehnologiýasy we önümleri.

Belt driven power generator on the modern car engine

Hemişelik magnit hereketlendirijisinde Japanaponiýa, mysal üçin, ýokary magnitli hereketlendiriji bilen senagat servo üçin ýokary netijelilik, sessiz, ýokary öndürijilikli işlemek köp ugurlar boýunça gözleg we ösüş işidir, şonuň üçin tehnologiýada uly artykmaçlyga eýe, mikro-motor enjamlaryny öndürmek ýokary Dolandyryş takyklygy, az energiýa sarp edilişi, uzak ömri we kiçi göwrümli we tehniki derejeler ýaly arzan bahaly bäsdeşlik artykmaçlygy hem dünýäde öňdäki orunlary eýeleýär, dünýäniň ýokary derejeli hemişelik magnit motor bazaryny eýeledi.

Häzirki wagtda Japanaponiýanyň esasy hemişelik magnitli motor öndürijilerinde Japanaponiýa Elektrik Korporasiýasy, Japanaponiýa ASMO korporasiýasy, Denaponiýa Denso korporasiýasy, Japanaponiýa Wanbao motor korporasiýasy we ş.m. bar.

Elektrik hereketlendirijileri soňra Japanaponiýa garanyňda ABŞ-da işlenip düzüldi.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda induksiýa hereketlendirijiniň dizaýny we dolandyryş strategiýasynyň ösüşi has kämildir, şonuň üçin elektrikli hereketlendiriji hereketlendiriji esasan induksiýa hereketlendirijisidir.Şeýle-de bolsa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi barada gözleg geçirdi we SatCon kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen hemişelik magnit sinhron motor ýaly çalt ösüş, motoryň tizligini giňeltmeýän stator goşa setli egrem tehnologiýasyny kabul edýär, şeýle hem inwertoryň naprýa .eniýesini netijeli ulanýar, egrem-bugram tok pes we hereketlendirijiniň netijeliligi ýokary.Häzirki wagtda ABŞ-nyň hemişelik magnitli motor bazaryndaky esasy öndürijiler Gettys, ab, ID, Odawara Automarion we Magtrol we ş.m.

Şeýle-de bolsa, hemişelik magnitli motor senagaty esasan harby mikro-motora gönükdirilýär, ABŞ-nyň harby mikro-motor ylmy gözlegleriň we önümleriň derejesiniň, günbatar harby enjamlarynyň we ABŞ-nyň birnäçe esasy öndürijileri tarapyndan her dürli mikro-motorda ulanylýan elektron enjamlaryň dünýäde öňdebaryjydyr. üpjün etmek, mikro-motorly Amerikan standarty halkara standartyna öwrüldi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan başga-da, Japanaponiýa, Şweýsariýa ABB, Şweýsariýa Reynaud Group, Germaniýa Siao Chi kompaniýasy we beýleki kompaniýalar hem güýçli bäsdeşlik ukybyna eýe bolup, dünýä bazaryndaky uly paýy eýeleýärler.

Mundan başga-da, tehnologiýa ýaýramagynyň ösýän ýurtlara ýuwaş-ýuwaşdan geçirilmegi sebäpli, Hytaý tarapyndan wekilçilik edilýän ösýän ýurtlar hem hemişelik magnit hereketlendirijisiniň global pudagynda möhüm orny eýeleýärler.Motor senagaty birleşiginiň statistikasyna görä, 2017-nji ýylda Hytaýda hemişelik magnit hereketlendirijileriniň önümçiligi ilkinji gezek 10 million kWt-dan geçip, 11.071 million kWt-a ýetip, dünýäde hemişelik magnit hereketlendirijileriniň esasy öndürijisi boldy.

Motoryň hemişelik magnitleşmegi dowam eder

Ilki bilen hemişelik magnit hereketlendirijisi ýokary netijeliligiň, uly aýratyn güýjüň, ýokary güýç faktorynyň, ýokary ygtybarlylygyň we aňsat hyzmat etmegiň artykmaçlyklaryna eýedir.Wektor dolandyryşyny ulanyp üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmak ulgamy hemişelik magnit hereketlendirijisini giň tizligi kadalaşdyryp biler.Şonuň üçin hereketlendirijini hemişelik magnitleşdirmek motor hereketlendiriji tehnologiýasynyň möhüm ösüş ugurlaryndan birine öwrüldi.

Esasanam elektrikli awtoulag hereketlendirijisi tehnologiýasy kosmos ulaglary we daşky gurşaw çäklendirmelerini ulanmak bilen çäklendirilýär, hereketlendiriji ulgamy bolan elektrikli awtoulag adaty elektrik hereketlendiriji ulgamyndan tapawutlanýar, has ýokary öndürijiligi, sesiň / agramyň ýokary dykyzlygyny, daşky gurşawyň temperaturasyny talap edýär has ýokary, adaty hereketlendiriji hereketlendiriji elektronika we motor tehnologiýasy üçin eýýäm talaplara uýgunlaşyp bilmeýär.Şonuň üçin hemişelik magnitleşme geljekde awtoulag motorynyň ösüş ugurlarynyň birine öwrüler.Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrliginiň statistikasyna görä, 2018-nji ýylyň dekabrynda Hytaýyň täze energiýa ýolagçy ulaglary 160 000-den gowrak hereketlendiriji bilen enjamlaşdyryldy, olaryň arasynda hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri 92,3% boldy.

Ikinjiden, hemişelik magnit materiallarynyň işleýşini gowulandyrmak, gaýtadan işlemek tehnologiýasyny kämilleşdirmek we häzirki zaman dolandyryş tehnologiýasyny ösdürmek, senagat we oba hojalygy önümçiliginde hemişelik magnit hereketlendirijisi, durmuş enjamlary, lukmançylyk enjamlary, howa giňişligi, nawigasiýa, harby we beýleki ugurlar bilen amaly has çuňňur bolar we güýçli janlylygy görkezer.

Netijede, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak baradaky düşünjäniň artmagy bilen, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak pudagynda ulanylýan hemişelik magnit hereketlendirijileri ep-esli öser.Pes uglerodly ykdysadyýetiň gelmegi hemişelik magnit hereketlendirijisi üçin ösüş mümkinçiliklerini döreder we ultra-täsirli hemişelik magnit hereketlendirijisi we täsirli hemişelik magnit hereketlendirijisi tizligi kadalaşdyrmak energiýa tygşytlamakda we zyňyndylary azaltmakda möhüm rol oýnar.

Hemişelik magnit motorynyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini seljermek

Soňky ýyllarda hemişelik magnit hereketlendirijisini ulanmak barha köpelýär, näme üçin hemişelik magnit motoryny saýlamaly bolýarys?Hemişelik magnitli hereketlendirijiniň köp artykmaçlygy sebäpli, ony saýlaýarys.Aýratyn artykmaçlyklary haýsylar, soň bolsa hemişelik magnit motorynyň artykmaçlyklary barada gysgaça gürrüň beriň?

1. Orta we pes tizlikli energiýa öndürijiligi gowy

Şol bir güýç derejesiniň şertinde hemişelik magnit generatorynyň çykyş güýji boş tizlikde tolgundyryjy generatoryňkydan iki esse ýokary, ýagny hemişelik magnit generatorynyň hakyky güýji derejesi bilen tolgundyryjy generator.

2. pleönekeý gurluş we ýokary ygtybarlylyk

Hemişelik magnit generatory tolgundyryjy sargylary, uglerod çotgasyny, tolgundyryjy generatoryň süýşýän halka gurluşyny ýok edýär, tutuş maşynyň gurluşy ýönekeý, tolgundyryjy generatoryň tolgundyryjy egrelmeginden gaça durmak, döwmek, uglerod çotgasy, ýüzük geýmek we beýleki ýalňyşlyklar ýok , ygtybarlylygy ep-esli ýokarlanýar.

3. Batareýanyň ömrüni ep-esli uzaldyň we batareýanyň hyzmatyny azaldyň

Esasy sebäbi, hemişelik magnit generatorynyň kommutator düzediji naprýa .eniýesini sazlamak re modeimini, ýokary woltly sazlaýyş takyklygyny, gowy zarýad beriş effektini kabul etmegidir.Artykmaç zarýad bermegiň netijesinde batareýanyň ömrüniň gysgalmagynyň öňüni alýar.Hemişelik magnit generatorynyň öňdebaryjy düzediji batareýany güýçlendirmek üçin kiçi tok impulsyny ulanýar.Şol bir zarýad beriji tok, batareýanyň hyzmat möhletini uzaltmak üçin has gowy zarýad beriş effektine eýe.

4. Ownuk ululyk, ýeňil agram, uly aýratyn güýç

Hemişelik magnit rotor gurluşynyň ulanylmagy generatoryň içki gurluşyny gaty ykjamlaşdyrýar we göwrümi we agramy ep-esli azalýar.Hemişelik magnit rotorynyň gurluşynyň ýönekeýleşdirilmegi rotoryň inersiýa pursatyny hem azaldar, amaly tizligi ýokarlandyrar we belli bir güýjüň ýokary bahasyna ýeter (ýagny güýjüň göwrüme gatnaşygy).

5. Özbaşdak işleýän naprýa .eniýe sazlaýjysyny ulanyň

Goşmaça tolgundyryjy elektrik üpjünçiligi talap edilmeýär.Bir generator ony aýlap elektrik öndürýär.Batareýa zaýalananda, hereketlendiriji işleýänçä awtoulag zarýad ulgamy kadaly işläp biler.Awtoulagyň batareýasy ýok bolsa, tutawajyny silkitseňiz ýa-da ulagy süýşürseňiz, ot ýakmak işine hem ýetip bilersiňiz.

6. efficiencyokary netijelilik

Hemişelik magnit generatory energiýa tygşytlaýjy önümdir.Hemişelik magnit rotorynyň gurluşy, rotoryň magnit meýdanyny döretmek üçin zerur bolan tolgundyryjy güýjüň we hemişelik magnit generatorynyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýan uglerod çotgasy bilen süýşýän halkanyň arasynda sürtülmäniň mehaniki ýitmeginden gaça durýar.Adaty tolgundyryjy generatoryň ortaça netijeliligi 1500 RPM bilen 6000 RPM aralygyndaky tizlikde bary-ýogy 45% -den 55% -e çenli, hemişelik magnit generatorynyň öndürijiligi bolsa 75% -den 80% -e çenli bolup biler.

7. Radio päsgelçiligi ýok

Uglerod çotgasy we süýşýän halkasyz hemişelik magnit generatorynyň gurluşy, uglerod çotgasy bilen süýşýän halkanyň arasyndaky sürtülme sebäpli radio päsgelçiligini aradan aýyrýar.Esasanam daşky gurşawyň partlaýjy howp derejesi üçin amatly elektrik uçgunyny aýyryň, şeýle hem generatoryň daşky gurşaw temperaturasynyň talaplaryny azaldyň.

8. Çygly ýa-da tozanly gurşawda işlemek üçin esasanam amatlydyr.

Hemişelik magnit motorynyň ýokardaky sekiz nokadyň artykmaçlyklary bar, şonuň üçin ulanmak üçin hemişelik magnit motoryny saýlarys.Elbetde, hemme zat kämil däl, hemişelik magnit motorynyň artykmaçlyklary barada ýokarda görkezilenler, hemme zadyň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar, hemişelik magnit hereketlendirijisi hem muňa goşulmaýar, diňe bir köp artykmaçlygy däl, eýsem az bölegi hem bar kemçilikleri.

Hemişelik magnit hereketlendirijisi dogry ulanylmasa, gaty ýokary ýa-da gaty pes temperaturada işledilende, şok togundan döreýän armatura reaksiýasynyň täsiri astynda ýa-da agyr mehaniki yrgyldyda.Yzyna gaýtaryp bolmajak demagnetizasiýa öndürip bolýar, şonuň üçin motoryň işleýşi peselýär ýa-da ulanyp bolmaýar.Şonuň üçin hemişelik magnit hereketlendirijilerini ulananyňyzda aýratyn üns berilmelidir.

Düşündiriş: Içerki okuw, aragatnaşyk, tor ýygyndysyndan gaýtadan çap edilen mazmun üçin bu köpçülikleýin platforma, awtorlyk hukugy bilen baglanyşykly çeşmeler, hukuklaryňyzyň we bähbitleriňiziň bozulmagy bilen gönüden-göni habar iberiň, xiaobian derrew iş alyp barar!

Dürli pikirleriňiz barmy, habarlaşmak üçin habar goýmagyňyzy haýyş edýäris!


Iş wagty: Mart-03-2022