Netijeli çykyş naprýa .eniýesi adaty üç setirli hereketlendirijiniň 1,7 esse, PDL alty setirli hereketlendiriji çip kompaniýasy “Shanhe ýarymgeçiriji” öý enjamlarynyň, elektrik ulaglarynyň we beýleki pudaklaryň gonmagyny çaltlaşdyrýar.

2021-nji ýylda 14-nji bäşýyllyk meýilnamada “goşa uglerod” maksady resmi taýdan teklip edileli bäri, durmuşyň ähli gatlaklary ýaşyl, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak düşünjesini işjeň durmuşa geçirýärler we innowasiýa tehnologiýalary arkaly energiýa tygşytlaýyş artykmaçlyklaryny hasam kämilleşdirýärler.

Ondarymgeçiriji nukdaýnazaryndan, her dürli elektrik enjamlaryna täsir edýän esasy komponentleriň biri hökmünde hereketlendiriji dolandyryş çipleri, energiýa netijeliligini dolandyrmakda uly rol oýnaýar.Birnäçe gün öň 36 sany kripton “Sanhe ýarymgeçiriji” bilen üç fazaly alty simli hereketlendiriji dolandyryş çiplerini we modullaryny öwrenmäge we ösdürmäge gönükdirilen kompaniýa bilen aragatnaşyga girdi.

Electronic circuit and colorful computer mainboard

“Shanhe ýarymgeçiriji” 2018-nji ýylyň dekabrynda Hytaýyň Gonkong şäherinde, PDL-da esasan öý enjamlary, robotlar, elektrik ulaglary we beýleki bazarlar, motor hereketlendiriji çipleri we modullary gözlemek we ösdürmek, müşderilere önümiň motor energiýasynyň netijeliligini we öndürijiligini ýokarlandyrmak, gazanmak üçin döredildi. çykdajylary azaltmak we netijelilik.2021-nji ýylyň awgust aýynda kompaniýa esasan DC janköýerlerinde ulanylýan ilkinji IC çip P2830-ny üstünlikli öndürdi we indi ikinji IC P2850 esasan dizaýn edildi.

Aslynda, Hytaý dünýädäki iň uly kiçi we orta göwrümli awtoulag öndürmek, ulanmak we eksport etmek, dürli görnüşli awtoulag önümleri hökmünde, kiçi we orta awtoulag pudagy, durmuş enjamlarynda giňden ulanylýan ýokary ösüş tendensiýasyny saklady, lukmançylyk enjamlary, elektrik gurallary, täjirçilik enjamlary, şahsy ideg we beýleki ugurlar.

Bazaryň paýy nukdaýnazaryndan, geljekki Senagat gözlegleri, 2020-nji ýylda Hytaýyň awtoulag bazary dünýä bazarynyň 30% -ini, ABŞ we Europeanewropa Bileleşigi degişlilikde 27% we 20% bolar diýip çaklaýar.Mundan başga-da, Hytaýyň elektrik enjamlary senagaty birleşiginiň 63 kärhananyň kiçi we orta motorly şahamçasy, 2020-nji ýylda Hytaýyň kiçi we orta awtoulag senagatynyň önümçilik gymmaty 62,706 milliard ýuana, senagat satuwynyň 61,449 milliard ýuana deňdigini görkezýär.

Uly kiçi we orta göwrümli motor bazaryna bolan islegde, motor gözegçiligi IC bazaryna kembaha garap bolmaz.Diňe Hytaýda sowadyjylaryň, öý kondisionerleriniň we öý elektrik janköýerleriniň ýyllyk önümçiligini / satuwyny göz öňünde tutsaňyz, öý enjamlary bazaryndaky motor dolandyryş çiplerine ýa-da modullaryna umumy isleg ýylda azyndan 456 million bölege ýetýär.Şol bir wagtyň özünde, daşary ýurt statistika gullugy “oleole Developpment” -iň habaryna görä, dünýädäki motor modul bazarynyň 2023-nji ýylda 1,32 milliard dollara (takmynan 8,34 milliard ýuana) ýetmegine garaşylýar.

Häzirki wagtda motor pudagynda adaty üç fazaly üç setirli hereketlendirijiniň takmynan 10% -25% energiýa ýitgisi bolýar we ýokary energiýa sarp edilişi, hemmeleriň barha artýan önümçiligi daşky gurşawy goramak düzgünlerine laýyk gelmegi kynlaşýar. durmuş ýörelgeleri.Şol bir wagtyň özünde, pes birlik naprýa .eniýe tork tizligi önümiň öndürijiligini kem-kemden kynçylyklara sezewar edýär, çip öndürmek prosesiniň ýokary maddy bahasyny has ýokary talaplary öňe sürmeýär.

“Sanhe ýarymgeçirijiniň” düýbüni tutujy we baş direktory Liu Zhentao 36Kr-a beren habaryna görä, üç fazaly altynyň ulanylmagyny goramak üçin ABŞ-da üstünlikli patentlenen köp fazaly AC motorynyň we hereketlendiriji zynjyrynyň gurluşyna patent oýlap tapandygyny aýtdy. - simsiz çotgasyz DC motor.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, adaty üç fazaly üç simli hereketlendirijiniň öndürijiligini diňe bölekleýin üýtgetmek arkaly gowulandyryp bolýar.Şeýle-de bolsa, onuň pikiriçe, bu tehnologiýany ornaşdyrmakda iň uly kynçylyk, üç fazaly alty simli hereketlendirijiniň üpjünçilik zynjyrynda goldaw önümleriniň ýetmezçiligidir.Bazarda alty simli tehnologiýa üçin laýyk hereketlendiriji dolandyryş çipi ýok diýen ýaly, bu hem Şanhe ýarymgeçirijisini gurmak kararyna gelmeginiň möhüm sebäbi.

Indi Sanhe ýarymgeçirijiniň ilkinji çipi P2830 üstünlikli paýlandy.Çipde iň ýokary naprýa .eniýe 20V, iň ýokary tok 1A we iň ýokary çykyş güýji 20W bolan içerki meýdan effekti turbasy bar, bu DC janköýer bazarynyň 70% -den gowragyny öz içine alyp biler.Iň ýokary kuwwatlylygy 20W-den ýokary bolsa, P2830-yň başga bir bukjasy, iň ýokary güýç talaplarynyň çäklendirilmegini çözmek üçin daşarky düwünleri herekete getirip biler.


Iş wagty: Mart-22-2022