• Long Life RH280 sex toy micro vibration motor 3V

    Uzak ömür RH280 jyns oýunjak mikro wibrasiýa motory 3V

    RH280 motorynyň ululygy 30.5mm * 23,8mm, motoryň ululygy bolsa öndürýän R370 motorymyza meňzeýär.Şeýle-de bolsa, RH280 motorynyň prosesi birneme ýönekeý.Şeýle hereketlendirijini öndürmek üçin ösen awtomatlaşdyryş enjamlarymyz bar.Şonuň üçin hereketlendirijiler arzan bahadan köp mukdarda öndürilip bilner.Bu hereketlendiriji köp sanly müşderi satyn alyş zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.RH280 hem umumy titremäniň hereketlendirijilerinden biridir, hereketlendirijiniň güýji ýeterlikdir we uzak wagtlap işledip biler.Şonuň üçin RH280 hereketlendirijileri jyns oýunjaklarynda we ulular önümlerinde giňden ulanylýar.Motoryň köp ulanylýan naprýa .eniýe diapazony 1,5-12V.Müşderiniň önüminiň talaplaryna laýyk gelýän dürli aýratynlyklara we müşderi önümleriniň öndürijilik talaplaryna laýyklykda motor parametrlerini sazlap bileris.

    Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

    Uzak ömür RH280 jyns oýunjak mikro wibrasiýa motory 3V